Mærkesag

06 OMS Afløser MOMS

OMS afløser MOMS. Dette vil sikre en lavere sats, øget beskæftigelse samt mindre bureaukrati.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Forenkling og effektivisering af pengetransaktioner.

OMS genindføres og afløser MOMS’en. Således minimeres administrationen ved indgående og udgående moms. OMS’en kan ikke trækkes fra, men betales automatisk digitalt ved alle i dag momspligtige transaktioner.
En sats på 10% estimeres at ville give samme provenu som MOMS’en. (Specielt når det medregnes at internationale kriminelle ikke længere kan få udbetalt et to-cifret mia-beløb fra Told & Skat ved at indberette fiktive fakturaer med fiktive fradrag).
_____

Største forskel på OMS og MOMS er, at OMS ikke kan trækkes fra, og betales således hver gang, der i dag betales MOMS.
Dette vil minimere omkostningerne på bureaukrati og regnskab. Og de mange dygtige regnskabskyndige personer i landet vil fremover kunne bruge sin tid på at skabe værditilvækst i samfundet i stedet for som i dag, hvor alt for meget tid går til unødvendig administration skabt af et alt for kompliceret regelsæt og bureaukratisk system.
Der vil være mange flere arbejdspladser, specielt for regnskabskyndige, som de mange nye mindre danske virksomheder vil efterspørge, som vigtige medarbejdere eller konsulenter, når pengeskabelsesprivilegiet igen kommer tilbage til folket og antallet af mindre virksomheder og selvstændige vokser dramatisk, som en naturlig konsekvens af mærkesag nr 1, nr 2, og nr. 5.
Denne regel om genintroduktionen af OMS er specielt vigtig, fordi som ved selskabsskatten, så vender MOMS-systemet i den grad den tunge ende nedad, og specielt den administrative byrde belaster mindre virksomheder relativt mere end større virksomheder.
Herudover vil det også kunne give prisfald på flere ydelser, idet mange virksomheder der i dag skal lægge 25% oveni prisen, vil kunne nøjes med kun 10%. Ligeledes vil den økonomiske gevinst på mindre administration forårsage en stor besparelse for danske virksomheder, hvoraf en stor del også forventes delt med forbrugerne med lavere priser til følge.
NB! Forslaget er naturligvis indkomst neutralt for statens finanser. OMS – procenten skal således tilpasses et indkomstniveau, der i dag svarer til indkomsten fra MOMS’en.