Mærkesag

31 Udlændingepolitik

Udlændingepolitik.
Mads Palsvig - formand for VelstandsPartiet - aka JFK21

Familiesammenføring og ægtefæller skal fremover have lettere adgang til at komme til Danmark end de immigranter, som George Soros, Angela Merkel og Helle Thorning sejler i pendulfart over Middelhavet.

0) Først og fremmest skal det anerkendes at krigen mod terror, eller hvad som reelt er krigen imod Islam, som er startet på baggrund af adskillige løgne, bør stoppes øjeblikkeligt.

1) Der er nu mellem 70 og 80 millioner flygtninge på verdensplan. Halvdelen er kommet til siden ”krigen mod terror” startede for 15 år siden.

2) Krigsforbrydere skal for den internationale domstol i Haag.

3) Der skal betales erstatning til de stater, vi har bombet uden grund.

Når krigene stopper, så stopper flygtningestrømmene, og der kan skelnes yderligere mellem flygtninge og immigranter. Når krigene slutter, så skal flygtningene have mulighed for at komme hjem. Vi foreslår, at den krigsskadeerstatning, som den internationale domstol måtte påføre os at betale, eller som vi selv beregner os frem til i samarbejde med lokale regeringer fra de lande, vi har forbrudt os imod, må blive benyttet konstruktivt til at genopbygge de pågældende lande til mindst samme standard, som de havde, før vi indledte os på at støtte internationale banker, virksomheder, våbenproducenter og nefariske enkeltpersoners ulovlige angrebs – og plyndringskrige.

Vi foreslår, den benyttes til at genhuse flygtningene i deres hjemlande under ordentlige og værdige forhold. Vi foreslår, den benyttes til at skabe lokale arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som stilles til rådighed for dem. Vi foreslår en årlig borgerdividende eller stipendie til hjemvendte flygtninge i en årrække indtil lang tid efter krigene er stoppet, og de har genopnået et værdigt liv.

4) Der skal anlægges en utilitaristisk holdning til flygtningespørgsmålet. Hvor hjælper man flest mennesker for pengene. Vi mener man bør fokusere på at hjælpe i nærområderne. Man kan hjælpe adskillige flygtninge i nærområderne for samme beløb, som det koster samfundet pr. flygtning i Danmark. Vi ønsker, at der i Danmark bliver lavet en tilsvarende undersøgelse, som en man har lavet i Norge, der belyser, hvor meget en flygtning koster i Danmark, sammenlignet med hvor meget, det koster at hjælpe i nærområderne.

Man bør hjælpe med at forbedre forholdene i flygtningelejrene og udelukke ekstreme islamister, kriminelle, voldtægtsmænd og voldsforbrydere.

5) Efter 50 år med immigration og uendelige integrationsprojekter fungerer integrationen stadig ikke optimalt i Danmark. De flygtninge, der skal have ophold i Danmark, skal hovedsageligt være familier, fordi de er lettere at integrere end enlige unge mænd. Vi er tilhængere af familiesammenføringer, fordi det er umenneskeligt at splitte familier op.

6) Danmark skal anerkende sit ansvar for deltagelse i ulovlige angrebs – og plyndringskrige, sige undskyld offentligt for vores forbrydelser, alle løgnene, der er blevet præsenteret for den danske befolkning skal afsløres, de ansvarlige herfor skal straffes behørigt, og Danmark skal betale fuld krigsskadeerstatning til de lande, som vi har påført fysisk, menneskelig og materiel skade.

7) De flygtninge, vi tager til landet, bør fordeles så meget som muligt over hele landet. De skal ikke som nu placeres i ghetto’er.

Forældreløse børn eller blot børn, der er kommet hertil alene, skal hurtigst muligt i statssuperviseret familiepleje. Der skal, dog først undersøges om de har den alder, som de oplyser.

Der er forsvundet 450 flygtningebørn alene i Danmark og over 10.000 i Tyskland. Det må IKKE ske!

8) Sagsbehandlingstiden skal ned fra i dag ofte op imod 3 år til 3 måneder. Der skal skabes trivsel for flygtningene, de skal vide, hvad planen er, enten midlertidig eller permanent. Den bedste plan er, at de kan vende tilbage til deres fædreland, når det passer dem. Mens de er her, skal de have adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse.

9) Der arbejdes på, at sikre immigranter, der vender hjem, får et værdigt liv efter deres kulturs forskrifter. Beløb fra krigsskadeerstatningen benyttes til at bygge boliger til dem, skaffe arbejdspladser, uddannelse og en borgerdividende/stipendie i mange år efter, at de er vendt hjem.

10) Enhver bandeaktivitet skal bekæmpes til lovens fulde bogstav, og udlændinge skal behandles som danskere, lige for loven.

Alle beviseligt kriminelle bander forbydes ved lov, både rockerbander og indvandrerbander og blandinger af de samme. Ved gentagen bandeaktivitet sendes alle medlemmer i fængsel, eventuelt på Grønland langt inde på indlandsisen eller på en øde vindblæst ø på Færøerne, hvor der er højere til loftet, friskere luft og bedre mulighed for at komme lidt væk og genvurdere sin situation og tilpasning til det danske samfund. Her bør der ikke være adgang til internet og film på nær få gange om ugen. Der bør være rig adgang til litteratur og sportsfaciliteter. Dette er ikke for, at de skal blandes med eller belaste vore Grønlanske og Færøske medborgere i offentligheden og i det civile samfund. Og naturligvis kun hvis det Grønlandske og Færøiske selvstyre måtte ønske at bidrage med det, det ville kunne give gode arbejdspladser.

11) Personer, der opfordrer til vold og folkemord, straffes til lovens fulde bogstav, og de organisationer og sekter, de tilhører forbydes i Danmark.

12) Al samhandel ophører med lande, der har slaver og middelalderlige love, der f.eks. tillader at stene kvinder og pædofili.

13) Vi skal ikke følge en kvote, men selv bestemme hvor mange flygtninge vi tager ind. Set i lyset af vores deltagelse i bombetogter, bør vi tage relativt flere end f.eks. Tjekkiet og Rumænien, som ikke har deltaget i 5 krige, som Danmark har. På den anden side bør vi ikke tage så mange flygtninge ind, at vi mister vores nationale identitet.

Og når Danmark har besluttet et antal, for eksempel 5.000 eller 10.000 om året, så kan det ikke overstiges.

Det noteres, at undersøgelser viser, at man i Holland vil kunne hjælpe 14 gange så mange flygtninge i nærområdet som i Holland. I Norge er tallet hele 40 gange. Det er således ud fra en økonomisk logik, at tage flygtninge til landet overhovedet. Men specielt enlige børn og unge er meget udsatte i flygtningelejrene, og bliver udsat for mest uhyrlige forbrydelser og man kunne til en forandring prioritere at tage disse til landet, ud fra humanitære årsager. Eksempelvis har FN opgjort antallet af syriske børn, som har fået bortopereret organer, til 18.000 alene i tyrkiske flygtningelejre.

14) Hvis Folketinget vælger, at tage flygtninge til landet bør man selv tage til flygtningelejrene og udvælge, hvem man vil have til landet. Det kunne være familier, forældreløse børn eller eventuelt syge, der har brug for behandling.

Under ingen omstændigheder kan vi tage imod flygtninge eller immigranter, der ønsker at indføre sharia love i Danmark eller ikke ønsker at tage afstand fra sharia. Disse mennesker har også krav på værdig behandling, den bør blot gives i nærområderne og i lande, der ønsker den styreform.

15) Alle flygtninge skal naturligvis acceptere og respektere vores demokrati, traditioner og kultur, og kan ikke stille krav om, at vi skal ændre den/dem.

Der er religionsfrihed i Danmark. Det skal forklares, at det er frihed til at tro, hvad man vil privat, eller i sin kirke, synagoge eller moske. Religionsfrihed er ikke frihed til aggressivt at prædike sin religion offentligt og stille krav om, at andre partout skal have samme religion, klædedragt, spisevaner, højtider og traditioner.

Flerkoneri er forbudt i følge dansk lovgivning, ligeledes er ægteskab med børn under 18 år forbudt. Ægteskab med børn under den seksuelle lavalder er pædofili, strengt forbudt og straffes altid med ubetinget fængsel. Dansk lovgivning gælder for alle statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark. Der er lighed for loven, det vil sige alle straffes efter lovens bogstav uanset etnisk og religiøs baggrund.

16) Medier, der bevidst lyver om indvandringsspørgsmål, straffes med bøde. I særligt grove eller gentagne tilfælde straffes de ansvarlige personer med fængsel.

17) Der bør i stigende grad skildres mellem flygtninge og emigranter. Vi kan ikke tage alle ind fra fattige lande, som forståeligt nok ønsker at flytte til et rigt land. Alle har ret til et værdigt liv i tryghed, men ikke alle har ret til en dansk levevis. Vi er kun godt 5 Mio mennesker, der er mange milliarder mennesker, der potentielt gerne ville til Danmark. Det kan ikke lade sig gøre.

18) Vi vil støtte alle U-lande med information om, hvorledes man styrer sin egen pengeskabelse, og dermed at få en folkeejet nationalbank, og en pengemængde de selv kan afgøre størrelsen på, uden at spørge den tidligere kolonimagts privatejede centralbank. Så bliver der så gode økonomiske forhold i hjemlandene, at der er tale om et mere reelt/lettere valg for flygtningene og immigranterne om at vende tilbage.

Gaddafi’s Libyen var et eksempel andre lande med fordel kunne tage ved lære af. Det var det fattigste land i verden, da han kom til magten og et af de rigeste, da han blev myrdet. Libyen var en italiensk koloni, og der var således ikke krav om at den libyske nationalbank skulle høre under den italienske centralbank, i modsætning til de franske og engelske kolonier, der alle de facto stadig er koloniseret via kontrollen med de fattige landes pengesystem og en pengemængde, som med vilje holdes kunstigt lavt.

19) Al gæld fra lande med BNP på under USD 10.000 pro capita eftergives. Den 3. verden har allerede betalt langt mere i renter, end de oprindeligt har lånt. Desuden er lånene ofte blevet brugt på prestigeprojekter til gavn for den rige kollaborerende del af befolkningen i landet, og udført til overpris af virksomheder fra långivers nation.

20) Fremover er ethvert lån fra IMF og World Bank naturligvis rentefrit, ellers er der ikke tale om økonomisk hjælp, men udplyndring og rekolonisering.

21) Man kunne tilbyde et vist antal scholarships til unge mennesker fra den 3. verden for at forbedre interpersonelle og internationale relationer med den 3. verden. Dette skal ikke blot gives til kongefamilier og den lokale overklasses børn for at producere en klasse, der kan bidrage Vesten i den systematiske udplyndring af den 3. verden. De skal gives til et bredt udsnit af befolkningen.

I dag modtager Afrika USD 125 Mia i bistand, men udplyndres for USD 700 Mia årligt.