Politik

De 31 mærkesager

VelstandsPartiet - Jorden Frihed Kundskab
Politik

De to første drejer sig om, hvordan vi kan få et retfærdigt og meget mere effektivt pengesystem. Det er muligt, at få en stor middelklasse i Danmark, hvor alle har et værdigt liv. Samtidig går vi ind for beskatning af forbrug, ressourcer, transaktioner på bankkonti, OMS og pengeskabelsen i stedet for de kilder vi har i dag.

Ligeledes ønsker vi decentralisering og meget mindre bureaukrati, det vil vi opnå ved at genskabe de 279 kommuner og sågar de 1753 sogne, og flytte reelle arbejdspladser i den offentlige servicesektor til alle sogn i Danmark.

Vi er i fuld sving med at skaffe de 20.000 vælgererklæringer i hele landet.
Hvis du vil hjælpe, så tryk gerne på oppe på knappen Vælgererklæring.

Tryk på overskriften for en kort beskrivelse og gerne 'Læs mere'.

Kontrollen med og gevinsten ved pengeskabelsen tilbage til folket.

Mærkesag nummer 1 - Folkeejet Nationalbank

Økonomisk politik

1. Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter.

- Pengemængden øges med 4% om året: (DKK 80 Mia. pr år). Danmarks BNP er ca kr 2.000 Mia. (Se forslaget på Island: ’Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland’ https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf.

- Alle borgere får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet Nationalbank. Denne aktie kan ikke pantsættes, sælges eller gå i arv.

Læs mere eller lyt til videoen

Banker og realkredit-institutioner udsteder realkreditlån og billån til 0%-rente til mennesker.

1) Mennesker må ikke betale renter

2) men må gerne modtage renter fra virksomheder. (Danskerne betalte DKK 200 Mia. i renter, bidrag og gebyrer i 2013).

3) Det står fortsat virksomheder frit for at vælge, hvorledes et økonomisk afkast fordeles mellem investorerne, som enten variabel dividende + potentielle kursstigninger eller fast rente.

Læs mere eller lyt til videoen

Tilbundsgående effektivisering og afbureaukratisering af overførselsindkomstområdet.

Borgerdividenden fra Pengeskabelsen udbetales oveni de nuværende satser på overførselsområdet.

Den økonomiske gevinst ved at effektivisere overførselsindkomstområdet tilfalder 100% modtagere af overførselsindkomst. Bureaukratiet er enormt, regelvirvaret endnu større. Der skal fokus på forenklinger i hele området.

Læs mere eller lyt til videoen

Boliger til alle danskere.

Det er en menneskeret at have et sted at bo. Staten/kommunen/sognet stiller en rimelig bolig til rådighed om nødvendigt.

Læs mere eller lyt til videoen

Digitale transaktionsafgifter som værktøj til effektivt at bedre nationaløkonomien.

Transaktions-afgift (1%) på alle digitale penge transaktioner ind og ud af danske bankkonti afløser selskabskatten.

(I dag betales selskabsskat næsten udelukkende af mindre danske virksomheder. Udenlandske virksomheder benytter sig af reglerne om ”Transfer Pricing” til at undgå at betale selskabsskat).
Det er et krav til alle virksomheder, at de skal foretage alle deres transaktioner for så vidt angår Danmark på konti i Danmark.

Læs mere eller lyt til videoen

Forenkling og effektivisering af pengetransaktioner.

OMS genindføres og afløser MOMS’en. Således minimeres administrationen ved indgående og udgående moms. OMS’en kan ikke trækkes fra, men betales automatisk digitalt ved alle i dag momspligtige transaktioner.

En sats på 10% estimeres at ville give samme provenu som MOMS’en. (Specielt når det medregnes at internationale kriminelle ikke længere kan få udbetalt et to-cifret mia-beløb fra Told & Skat ved at indberette fiktive fakturaer med fiktive fradrag).

Læs mere eller lyt til videoen

Et effektivt og fair finansielt system.

I stedet forhøjes arbejdsmarkedsbidraget til effektivt 33% af indkomster over DKK 120.000.

Idet bundfradrag for arbejdsmarkedsbidrag indføres og sættes til DKK 120.000. Således betales 0% i skat af de første kr 120.000 man tjener.

Værdien af personlige fradrag forsvinder og alle mennesker får en marginal skatteprocent på 33%.

Det er målet at arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes fuldstændigt, i takt med at de Offentlige Finanser forbedres.

Således bør mennesket hverken betale rente eller indkomstskat på sigt. Ressourcer, forbrug, OMS og digitale pengetransaktioner beskattes i stedet.

Læs mere eller lyt til videoen

JFK21 ønsker mennesker fuldt og helt skal eje eget hjem.

Nul Ejendomsskat på ens primære bolig til at begynde med op til DKK 1 Mio per myndig borger.

I takt med at overskuddet på Statsbudgettet vokser fjernes ejendomsskatterne på fast ejendom op til en værdi af DKK 1 mio pr person over 18 år.

Læs mere eller lyt til videoen

Forbrugerne skal ikke alene bære afgiftsbyrden; den skal virksomhederne dele.

Det tabte provenu herfra søges geninddrevet af en NY Grøn Afgift på alle firmaer, der opererer i Danmark, ligeligt fordelt efter en fordelingsnøgle målt på firmaernes omsætning i Danmark de foregående fem år.

Læs mere eller lyt til videoen

Beslutninger skal træffes tættes mulig på borgerne selv.

Antallet af regioner eller amter skal øges til 20, og antallet af kommuner forhøjes til 300. Kommunerne opdeles i lokale enheder med i alt 1756 lokalråd, der skal have et selvstændigt økonomisk ansvar og således medvirke aktivt til samfundets drift. Alle beslutninger træffes så lokalt som muligt.

Læs mere eller lyt til videoen

Danske borgere har altid krav på uvildig vurdering af en sag.

Hvis en borger ønsker at klage over en modtaget service fra en offentlig eller privat virksomhed, vurderes klagen fremover af en instans, som ikke er inhabil. Pågældende instans skal have et flertal af sine medlemmer fra andre sektorer end den, der klages over. Denne opgave kunne varetages af en jury udpeget af Borgerombudsmanden. Medlemmer af loger kan ikke sidde i et klagenævn eftersom de skal sværge troskab til logen, så er de per definition altid inhabile.

Læs mere eller lyt til videoen

Politikere skal stilles til ansvar for det, de har lovet folket.

Politikere, der stemmer stik imod det, de har lovet under valgkampen, kan ekskluderes af folketinget og påføres bødestraf.

Politikerne må ikke benytte private e-mails i embedsmedfør.

Virksomheder forbydes enhver form for lobbyisme – demokratiet er kun for mennesker.

Læs mere eller lyt til videoen

Personer, der vægter særinteresser over deres hverv, kan ikke beklæde offentlige stillinger.

Medlemskab af loger forbydes alle medlemmer af folketinget, ledende personale i administrationen, ved domstolene og alle ansatte ved politiet og militæret. Derudover skal ingen loger skal have fast sæde i FN.

Befolkningen skal være helt sikre på at politikere, dommere og ledende personale i centraladministrationen og politiet og militæret er habile, tjener borgerne og ikke har nogle skjulte agendaer.

Læs mere eller lyt til videoen

Det danske Forsvar skal kun udøve forsvar.

Danmark kan ikke deltage i krige, medmindre et flertal i befolkningen har afgjort det ved en folkeafstemning + efterfølgende godkendt ved et flertal i FN. Danmark kan naturligvis forsvare et direkte angreb.

Alle der stemmer for at angribe et andet land stiller sig til rådighed for militærtjeneste.

Læs mere eller lyt til videoen

Vort vestlige demokrati skal vægte sandfærdigheden højest og må ikke benytte propaganda.

Minimums fængselsstraf for alle der deltager i ”falsk flag ”-operationer a la operation Northwoods og operation Gladio. Regeringen pålægger hæren aldrig at benytte ”falsk flag” operationer.

Brug af ”agent provocateurs” er strengt forbudt for alle regeringer og hemmelige efterretningsvæsener.

Læs mere eller lyt til videoen

Centralbankers udlån i humanitært øjemed må ikke have underliggende profit-motiv.

U-lande med et BNP på under USD 10.000 per person eftergives al udlandsgæld.

U-landes Nationalbanker skal være uafhængige af Banque de France, Bankof England, Federal Reserve og andre udenlandske privatejede/kontrolleredecentralbanker.

Læs mere eller lyt til videoen

De såkaldte “frihandelsaftaler” er ikke frie og skal derfor forkastes.

Det skal være slut med frihandelsaftaler der blot giver mere magt til multinationale selskaber. Danmark kan ikke indgå Internationale Frihandelsaftaler, der giver udenlandske firmaer rettigheder, som sætter dansk lov ud af kraft, uden en Grundlovsændring samt en Folkeafstemning med kvalificeret flertal.

Det bør være sværere at tage patent. Det undersøges, om det bør kræves, at patentet skal benyttes, ellers ophæves det.

Læs mere eller lyt til videoen

Øget etisk opsyn med virksomheder, der opererer i felter med særlig interessekonflikt.

Lov om tvangsopløsning af virksomheder der begår forbrydelser imod menneskeheden indføres. Dette kan være f.eks. grove forureningssager eller start af krig med økonomisk vinding for øje.

Alle virksomheder skal kunne holdes ansvarlige, hvis de ikke overholder god forretningsskik. Det skal ikke være muligt at sende ansvaret til et moderselskab udenfor Danmark. Således straffes den øverste ansvarlige i det danske datterselskab.

Læs mere eller lyt til videoen

Danmark skal ikke deltage i udemokratiske supranationale økonomiske sammenslutninger.

EU er ikke demokratisk, men styret af en Kommission, derfor ønsker vi en DAXIT.

I dag har Europa-Parlamentet stort set intet at skulle have sagt. Det er den ikke-folkevalgte Kommission, der træffer alle beslutninger og laver alle lovene. I sin nuværende opbygning er EU ikke demokratisk og JFK21 – JordenFrihedKundskab kan ikke støtte denne udemokratiske konstruktion. Vi vil stemme for et DAXIT. Og efter et DAXIT lave bilaterale aftaler, der ikke fratager Danmark sin suverænitet til at bestemme over sit eget område uden indblanding fra ikke-folkevalgte bureaukrater i et andet land.

Læs mere eller lyt til videoen

Demokratiet sikres ved legitime valg fri for maskinel manipulation.

Stemmemaskiner forbydes i demokratiske valg. Kun papirstemmesedler godkendes. Medmindre der findes en løsning, hvor man benytter block-chain teknologi, og den sikrer stemmeafgiverens fulde anonymitet.

Alle valg bør kontrolleres af internationale uafhængige organisationer.

Læs mere eller lyt til videoen

Naturmedicin ligestilles igen med konventionel medicin og farmaceutika.

Universiteterne skal ud over patenterbar syntetisk medicin også uddanne i naturlig upatenterbar medicin og sund kosts helbredende virkning.

5G må aldrig introduceres i Danmark, da det er ekstremt sundhedsfarligt.

Vacciner skal indeholde en varedeklaration, herunder om den indeholder formaldehyd, kviksølv, aluminium eller andre kræftfremkaldende og sundhedsskadelige ingredienser. Ligeledes om de indeholder aborter og er lavet på døde kyllinger eller aber, samt hvilke vira disse indeholder. Producenter af vacciner skal igen kunne sagsøges, hvis vaccinen påfører skade.

Læs mere eller lyt til videoen

Landbruget skal være 100% statskontrolleret økologisk.

Alle pesticider forbydes.

Landbruget skal være 100% GMO frit – også dyrefoder. Meget gerne biodynamisk.

Vi arbejder hen imod øget fokus på at genoprette økosystemer, herunder via permakultur.

Landbrug der nedbryder topsoil/humuslaget nedlægges.

Læs mere eller lyt til videoen

Virksomheder, der forurener, skal løbende hensætte passende beløb til at dække anslåede omkostninger til rensningen. I særligt grove tilfælde kan virksomheder tvangsopløses.

Lettere adgang for stater til at søge erstatning hos ejerne af virksomheder, der forurener. (F.eks. venter 160.000 miner i USA på at blivet renset, idet ejerne har tømt virksomheden, der ejede minerne for værdier og ikke afsat passende beløb til rensning).

Læs mere eller lyt til videoen

Folkeskolereform, hvor tre årgange slås sammen i større ”hjemmeområder” med ca. 80 elever og dermed også minimum 5 – 8 lærere med store fællesrum, køkkener med undervisning og øko-havebrug til eleverne. (Der er pt. 1 lærer per 10 elever i Folkeskolen).

Børnene kommer frit/flex-tid mellem 8 – 10, hvor de har ”egen tid” til fordybelse. Undervisning mellem 10 – 14 hvor børnene bliver undervist på et niveau, der passer til dem hver især. Mellem 14 – 17 ligeledes ”egen tid” til fordybelse, sport, kunst og andet. Børnene kan gå hjem kl. 14 eller blive længere, hvis de vil.

Læs mere eller lyt til videoen

Slut med løgne i mainstream medier.

“Public Service Forpligtelser” skal forstås bogstaveligt.

Medierne må fremover ikke lyve. Hvis medierne lyver ved en fejltagelse, skal det trækkes tilbage i samme omfang som løgnen blev udbredt.

Når mainstream medier lyver, herunder spreder løgne, der fører til krigsførsel på et falsk grundlag, også kaldet krigspropaganda, koster det millioner af mennesker livet. 

Læs mere eller lyt til videoen

Investeringer i vedvarende energi suppleres med investeringer i forskning i andre energiformer. Alger, brint, thorium, fotosyntese som eksempler. Og en kombination af formerne.

Der bør forskes meget mere i alternative energiformer og vedvarende energi. Resultaterne bør stilles til rådighed for menneskeheden.

Læs mere eller lyt til videoen

Politiet decentraliseres, således at der bliver een politistation i hver kommune og med minimum en politibetjent allokeret til hvert sogn/lokalråd.

Herudover mener vi også et vigtigt retspolitisk tiltag, er at øge strafferammerne for alle former for voldskriminalitet. Og der skal være en uafhængig instans, der vurderer om politiet efterforsker voldskriminalitet i tilstrækkelig grad.

Læs mere eller lyt til videoen

Staten er sekulær.

Danmark kan på ingen måde regeres af religion. Denne regel gælder for politikere, dommere og ledende embedsmænd i det offentlige.

Læs mere eller lyt til videoen

Danmark melder sig ud af alle internationale aftaler, der binder os til at acceptere de standarder for fødevare kvalitet udfærdiget i Schweiz af Codex Alimentarius.

I stedet skal det danske fødevareministerium i samarbejde med Folketinget og befolkningen beslutte hvilke fødevarestandarder, som vi kan acceptere. Hvis andre lande vil være med til et folkevalgt Codex Alimentarius råd med folkevalgte repræsentanter, der KUN har offentligt tilgængelige møder og fuld aktindsigt, så kan JFK – Jorden Frihed Kundskab tilslutte sig et sådan råd.

Læs mere eller lyt til videoen

Planned obsolescence eller planlagt forældelse af produkter forbydes, straffes med bøde og/eller pålægges heftig importtold.

Læs mere eller lyt til videoen

Familiesammenføring og ægtefæller skal fremover have lettere adgang til at komme til Danmark end de immigranter, som George Soros, Angela Merkel og Helle Thorning sejler i pendulfart over Middelhavet.

Først og fremmest skal det anerkendes at krigen mod terror, eller hvad som reelt er krigen imod Islam, som er startet på baggrund af adskillige løgne, bør stoppes øjeblikkeligt.

Der er nu mellem 70 og 80 millioner flygtninge på verdensplan. Halvdelen er kommet til siden ”krigen mod terror” startede for 15 år siden.

Krigsforbrydere skal for den internationale domstol i Haag.

Der skal betales erstatning til de stater, vi har bombet uden grund.

Læs mere eller lyt til videoen

VelstandsPartiet

Folkepartiet - Jorden
Jorden
Folkepartiet - Frihed
Frihed
Folkepartiet - Kundskab
Kundskab